Privacy beleid MC Veteranen

MC Veteranen streeft ernaar om haar leden zo open en transparant mogelijk te informeren over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, hoe deze worden gebruikt en met wie deze worden gedeeld en hoe we de persoonlijke gegevens van de leden beschermen.

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (bekend als de AVG) in werking getreden. In dit stuk leest u: uw privacy-rechten en hoe u deze kunt uitoefenen; hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen, en de rechtsgrondslagen op basis waarvan we uw persoonlijke gegevens verwerken.

1. Inleiding
2. Over dit beleid
3. Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?
4. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we van u?
5. Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
6. Delen van uw persoonlijke gegevens
7. Bewaren en verwijderen van gegevens
8. Beveiliging van uw gegevens
9. Contact opnemen

1. Inleiding
De privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn voor de MC Veteranen belangrijk. Daarom willen wij u zo transparant mogelijk uitleggen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en inzicht geven in de keuzes die u hebt om te bepalen wanneer en hoe u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld. In dit privacy-beleid leggen we in detail uit wat we precies bedoelen.

2. Over dit beleid
Wat is AVG? AVG staat voor ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ en is een Europees geregelde privacyregeling.

Wat houdt de AVG-wet in? De WBP, die uit 2001 dateert, is de Nederlandse uitwerking van de Europese privacy-richtlijn uit 1995 (nr. 95/46/EG). Elke Europese lidstaat heeft op basis van deze richtlijn zijn eigen privacywet opgesteld. Dit betekent dat de privacywetgeving in de verschillende Europese lidstaten niet helemaal gelijk is. Om de onderlinge verschillen gelijk te trekken is een Europese privacy-verordening ontworpen. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in mei 2016 vastgesteld en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Vanaf dat moment is in de hele Europese Unie één privacyregeling van toepassing. Nederland
kent al de Wet Meldplicht Data-lekken die in grote lijnen dezelfde bepalingen kent als de AVG.
U bent er wellicht van op de hoogte dat de Europese wet AVG individuele personen bepaalde rechten verschaft met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. De rechten die zijn toegewezen aan individuele personen, indien beschikbaar en onderhevig aan toepasselijk recht, zijn:
 Recht van toegang - het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken;
 Recht op rectificatie - het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 Recht op verwijdering - het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen;
 Recht op beperking - het recht te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van al uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan;
 Recht op bezwaar - het recht om op elk moment om redenen betreffende uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing-doelen;
 Recht op gegevens-portabiliteit - het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens in elektronische vorm en het recht om die persoonlijke gegevens te verzenden voor gebruik in een service van een andere partij; en
 Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming - het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, als dat besluit voor u juridische of soortgelijke, belangrijke gevolgen zou hebben.

Wie waarborgt de AVG wet? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder toezicht vallen diverse activiteiten, zoals onderzoek doen en alternatieve interventies. Andere belangrijke taken van de AP zijn het adviseren over nieuwe regelgeving en het geven van voorlichting over privacywetgeving.

Het doel van ons privacy-beleid is:
Zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken en met wie we de gegevens delen; 

Uitleggen op welke manier we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt gebruiken, wanneer u lid wordt van MC Veteranen;
Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden u heeft betreffende de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen en verwerken en hoe wij uw privacy beschermen.
Als u het niet eens bent met de inhoud van dit beleid, dan wijzen wij u erop dat het u vrijstaat om al dan niet lid te worden van de club.

3. Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?
We verzamelen uw persoonlijke gegevens op de volgende manier: Wanneer u lid wordt van MC Veteranen, vult u het inschrijfformulier in.

4. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we van u?
Op het inschrijfformulier/website pagina vragen we om uw naam- en adresgegevens, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

5. Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: *Om u persoonlijk (huisadres of via email) te informeren over belangrijke zaken vanuit de club;

6. Delen van uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gedeeld met andere instanties. Binnen de club zullen uw gegevens op twee manieren met de leden worden gedeeld: via de ledenlijst die eenmaal per jaar aan de leden van de club ter beschikking wordt gesteld en via de emailgroep met behulp waarvan de club de leden informeert. Zowel de ledenlijst als de emailgroep worden beheerd door de secretaris van de club. Tijdens ritten en bijeenkomsten georganiseerd door de club kunnen er in opdracht van de club foto’s of filmbeelden worden gemaakt die gebruikt worden voor promotie van de club in welke vorm dan ook. Het bestuur is van mening dat wanneer iemand
lid is van MC Veteranen hij of zij ook toestemming geeft om deze beelden te mogen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden.

7. Bewaren en verwijderen van uw gegevens
De wet geeft aan dat MC Veteranen zorgvuldig moet omgaan met uw persoonlijke gegevens. De secretaris is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Niemand buiten de club is bevoegd om deze gegevens in te zien buiten het bestuur van de club om. Daarbij wordt bij de gegevensverwerking ook gekeken of delen van de gevoelige gegevens continu bewaard moeten worden of dat delen ook verwijderd kunnen worden. Zolang u lid bent van MC Veteranen, worden uw gegevens bewaard. In een register houdt het bestuur bij hoe gegevens op welke manier verkregen zijn en hoe deze gedocumenteerd worden. Zoals u onder punt 2 kunt lezen, kunt u een verzoek doen aan de club tot verwijdering van uw gegevens. Zie voor contactgegevens punt 9.

8. Beveiliging van uw gegevens
Er is een register voor het verwerken van persoonsgegevens opgesteld. Door hier scherp op toe te zien wil het bestuur de kans zo klein mogelijk maken dat bepaalde privacygegevens ‘gelekt’ kunnen worden. 

De uiteindelijke conclusie is dat het bestuur er alles aan doet om redelijkerwijs de privacy van haar leden zo goed mogelijk te waarborgen en te beveiligen. Onder de AVG is het verplicht om alle datalekken vast te leggen en soms te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een datalek is als databestanden worden gehackt of als er onbedoeld toegang wordt verstrekt tot bestanden. Ook een gestolen laptop of zoekgeraakte usb-stick is een datalek. Onder de AVG is het bestuur van de club verplicht om alle datalekken vast te leggen en te documenteren. Een datalek moet zo snel mogelijk worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingsplicht geldt niet als er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen. Wel moet het bestuur dan het datalek intern vastleggen en documenteren.

9. Contact opnemen
Dank u voor het lezen van ons privacy-beleid. Wanneer hierover vragen zijn kunt u contact opnemen met het bestuur van de club U kunt hiervoor het contactformulier op onze website gebruiken.