CONCEPT november 2011

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUB MC-VETERANEN

Oprichting

Artikel 1

De Club mc-veteranen is opgericht 15-januari 2007 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling, met betrekking tot het organiseren van eigen activiteiten in clubverband.

Doel en Spelregels

Artikel 2

2.1 Doel

MC-Veteranen is een – met een eigen bestuur – op continuïteit gerichte groep van leden , die tot doel heeft haar leden gelegenheid te geven om in groepsverband motor te rijden en activiteiten te ontplooien rondom het motorrijden

2.2 Spelregels

De organisatie van de activiteiten is vastgelegd in spelregels en afspraken.

Deze zijn opgenomen in het AANHANGSEL bij dit HUISHOUDELIJK REGLEMENT en maken daar deel van uit.

De leden

Artikel 3

1. Uitsluitend leden van de PVGE Vereniging voor Senioren kunnen clublid worden.

2. De aanmelding tot het lidmaatschap dient gericht te zijn aan het bestuur van de club.

 3. Behalve door overlijden van of opzegging door het lid kan het lidmaatschap ook beëindigd worden door royement door het clubbestuur.

Het bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de club bestaat uit tenminste twee personen, die bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene ledenvergadering van de club worden gekozen. Daarvan dient de voorzitter in functie te worden gekozen. De overige functies worden binnen het bestuur onderling verdeeld.

 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt voor een periode van drie jaar. Zij zijn – met in acht neming van het rooster van aftreden – tweemaal aansluitend herbenoembaar.

 3. Het bestuur van de club regelt het rooster van aftreden. Het aftreden van voorzitter en secretaris in hetzelfde jaar dient daarbij te worden voorkomen.

 4. Voor een vacature in het bestuur kunnen zowel door het bestuur als door leden kandidaten worden gesteld. Namen van kandidaten, die door de leden worden gesteld, moeten minstens twee weken voor de aanvang van de jaarlijkse algemene vergadering bij het bestuur van de club worden ingediend, voorzien van de handtekening van tenminste 5 leden van de club en een bereidverklaring van de kandidaat.

 5. Voorzitter, secretaris en penningmeester van de afdeling vertegenwoordigen gezamenlijk de club van de afdeling in en buiten rechte.

 6. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij een even aantal bestuursleden en staken der stemmen beslist de voorzitter.

 7. Het aantal bestuursvergaderingen wordt in onderling overleg vastgesteld. Indien de voorzitter of 2 andere leden van het bestuur dit wensen, dient binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek een extra bestuursvergadering te worden gehouden.

Algemene ledenvergadering

Artikel 5

1. De jaarlijkse algemene ledenvergadering moet vóór 31 januari van het volgende verenigingsjaar gehouden worden. Deze vergadering is alleen verplicht als de club meer dan 15 leden heeft. Als er geen ALV is, neemt het bestuur alle besluiten en doet de benoemingen.

 2. De uitnodiging voor deze vergadering vergezeld van de agenda dient uiterlijk 3 weken van te voren bij de leden aanwezig te zijn; tevens dient een uitnodiging gericht te worden aan het secretariaat van de afdeling.

 3. Op deze vergadering wordt door het bestuur:

- verslag uitgebracht over het voorafgaand kalenderjaar

- rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen kalenderjaar

- de samenstelling van het bestuur geregeld

- de begroting voor het lopende kalenderjaar en de contributie voor het volgend kalenderjaar vastgesteld, alsmede de wijze van betaling geregeld

- verslag uitgebracht door de kascontrolecommissie

 4. Ongeacht het aantal aanwezige leden worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. Stemming geschiedt conform artikel 15 statuten afdelingsvereniging.

Verplichtingen van leden en royement

Artikel 6

1. Leden van de club zijn verplicht zich strikt aan de voorschriften van de beheerder(s) van de accommodatie(s) te houden, alsmede aan de aanwijzingen, welke door eventuele groeps- en/of wedstrijdleiders worden gegeven.

 2. Royement kan plaats vinden wegens wanbetaling of wegens door het lid gepleegde handelingen of gedragingen, die schadelijk zijn voor de club of de geest van de club, of in strijd met de belangen van de afdeling.

 3. Tijdens het onderzoek naar de in artikel 6.2 genoemde feiten kan het clubbestuur een lid van deelname aan de clubactiviteiten uitsluiten, totdat diens onschuld is aangetoond of tot een beslissing – over het al dan niet royeren van betrokkene – te nemen door de aanwezige leden op een eerstvolgende algemene ledenvergadering van de club.

 4. Indien op de algemene ledenvergadering van de club het royement is uitgesproken, kan het desbetreffende lid in beroep gaan bij het bestuur van de afdeling. Dit beroep dient binnen een maand na ontvangst van bericht inzake de genomen beslissing bij het bestuur van de afdeling te worden ingediend.

 5. Op een eerstvolgende algemene ledenvergadering van de afdeling wordt door de aanwezige leden het royement van het betreffende lid van de club goedgekeurd dan wel verworpen.

 6. Over de in artikel 6.3 genoemde beslissing door de algemene ledenvergadering van de club kan het bestuur van de club in beroep gaan bij het bestuur van de afdeling. Op een eerstvolgende algemene ledenvergadering van de afdeling dient door de aanwezige leden dat beroep te worden goedgekeurd dan wel verworpen.

Geldmiddelen

Artikel 7

De geldmiddelen van de club bestaan uit:

- contributies

- subsidies

- bijdragen van begunstigers

- alle andere inkomsten

De contributie wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, door de ALV vastgesteld.

De club dient het stelsel van bankrekeningen, zoals door de afdeling gehanteerd, te gebruiken voor alle financiële transacties.

Kascontrolecommissie

Artikel 8

De geldmiddelen van de club zijn onderworpen aan de controle door de kascontrolecommissie van de club. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en één reservelid, die geen deel mogen uitmaken van het clubbestuur. De leden van de kascontrolecommissie worden gekozen voor de duur van ten hoogste drie jaar. Jaarlijks treedt tenminste één commissielid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het afdelingsbestuur en brengt aan de jaarlijkse ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Aangaan financiële verplichtingen

Artikel 9

Het bestuur van de club is binnen de goedgekeurde begroting bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen met derden. In gevallen waarbij de begroting wordt overschreden en die leiden tot een negatief saldo, moet zij zich richten tot het bestuur van de afdeling.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

Het bestuur van de club is niet aansprakelijk voor door de leden aangebrachte schade aan personen en/of goederen.

Geplande activiteiten kunnen worden afgelast, indien omstandigheden, zoals te warm of te koud weer, dit verlangen. Dit naar het oordeel van het bestuur.

Ongeacht het vorenvermelde, is het deelnemen aan clubactiviteiten, evenals eventueel particulier vervoer, voor eigen risico en rekening.

Wijziging huishoudelijk reglement

Artikel 11

Voor wijzigingen van het huishoudelijk reglement is artikel 19 van de statuten van de afdelingsvereniging van toepassing.

Strijdigheid

Artikel 12

Het huishoudelijk reglement van de club mag niets bevatten wat in strijd is met statuten en huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging. Wijziging in die statuten en huishoudelijk reglementen van de afdelingsvereniging zijn onverkort van toepassing op het huishoudelijke reglement van de clubs van de afdeling.

Slotbepaling

Artikel 13

Het bestuur van de afdeling beslist in zaken, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet. De eerstvolgende algemene ledenvergadering van de afdeling kan bij meerderheid van stemming een dergelijke beslissing wijzigen of vernietigen.

Bijlagen:

Leerpunten 2010.

Handleiding voor het uitzetten van ritten; zie website sectie "maandelijkse ritten".

Regels voor follow up systeem; zie website sectie "rijden in groepen".

 

Leerpunten 2010

 

Concentratie

Het niet houden aan de geadviseerde rij- en rusttijden kan vermindering van concentratie geven.

Tip: bij de voorbereiding bellen naar het rustpunt of deze geopend is.

 

Ruimte tussen motorrijders

Geef extra ruimte aan de voorman, die al naar gelang dat hij de route kent, extra tijd en concentratie nodig heeft.

 

Uitrusting rijder

Zorg er voor, ook in de zomer, te rijden met goed beschermende motorpak, helm, handschoenen, laarzen etc.. Asfalt geeft niet mee tijdens een valpartij.

 

Voorbereiding ritten

Rijd in clubverband uitsluitend routes die zijn voorgereden en maak een schema van rij en rusttijden.

 

Plan WA verzekerden

Maak een “what if”plan voor de leden die een ongeval krijgen en alleen WA verzekerd zijn.

In het najaar van 2010 wordt hier extra aandacht aangegeven.

 

Gewicht motor

Het been is niet opgewassen tegen het gewicht van de motor van ca 300kg. Laat de motor vallen bij calamiteiten anders loop je groot risico voor een beenbreuk.

 

Valbeugel

Motor en aandrijving zijn niet gedekt door Casco of All risk verzekeringen. Elke motor moet een valbeugel hebben. Deze beschermt de moto, en aandrijving maar ook de berijder.

 

Snelheid

De snelheid van de voorrijder mag niet te hoog zijn. De achterste rijders moeten dan vaak extra gas geven om in de groep te blijven. De voorrijder moet bij inhalen op de snelweg niet gelijk na het inhalen gas terugnemen. De andere rijders hebben dan geen ruimte om rechts weer in te voegen.